Malé podnikanie
Podvihorlatské noviny

Novinky

 • 30.07.2020 - SODB 2021 - Sčítanie obyvateľov, domov a bytov 
 • 24.07.2020 - Plán činnosti vo Vojenskom obvode Valaškovce na mesiac august 2020
 • 24.07.2020 -
 • 14.07.2020 -

  RVPS v Humennom Vám dáva na vedomie aktuálne nové ohnisko AMO v chove u domácich

  ošípaných.

 • 30.06.2020 - Regionálny územný systém ekologickej stability okresu Humenné
 • 29.06.2020 - Obec Kamienka vyhlasuje výberové konanie na voľbu Hlavného kontrolóra obce Kamienka
 • 29.06.2020 - Plán činnosti vo Vojenskom obvode Valaškovce Júl 2020
 • 24.06.2020 - Pozvánka na zasadnutie Obecného zastupiteľstva
 • 22.06.2020 - Oznámenie o strategickom dokumente „Plán rozvoja verejných vodovodov a verejných kanalizácií pre územie Prešovského kraja na roky 2021 - 2027“  
 • 08.06.2020 - Plán činnosti vo Vojenskom obvode Valaškovce na mesiac Jún 2020 - zmena
 • 01.06.2020 - Plán činnosti vo Vojenskom obvode Jún 2020
 • 12.05.2020 - Zápis detí do Materskej školy Kamienka
 • 30.04.2020 - Plán činnosti vo Vojenskom obvode Máj 2020
 • 23.04.2020 - Informácia o ochorení COVID - 19
 • 08.04.2020 - UZNESENIE VLÁDY SLOVENSKEJ REPUBLIKY č. 207 zo 6. apríla 2020
 • 26.03.2020 - Plán činnosti vo Vojenskom obvode Apríl 2020
 • 20.03.2020 -
 • 17.03.2020 -
 • 17.03.2020 - Najčastejšie otázky a odpovede od obyvateľov zasielané na Centrálne monitorovacie a riadiace stredisko SKR
 • 16.03.2020 -
 • 13.03.2020 - Súhrn opatrení prijatých po krízovom štábe 12. marca 2020
 • 10.03.2020 - Verejná vyhláška - Zákaz verejného zhromažďovania
 • 04.03.2020 - Pozvánka na zasadnutie Obecného zastupiteľstva
 • 27.02.2020 - Plán činnosti vo Vojenskom obvode Marec 2020
 • 13.02.2020 - Pozvánka na valné zhromaždenie členov urbárskej spoločnosti
 • 30.01.2020 - Plán činnosti vo Vojenskom obvode Február 2020
 • 07.01.2020 - ZVOZOVÝ KALENDÁR 2020 
 • 30.12.2019 - Silvester 2020
 • 19.12.2019 - Plán činnosti vo Vojenskom obvode Január 2020
 • 17.12.2019 - Pozvánka na zasadnutie Obecného zastupiteľstva 
 • 11.12.2019 -

  E-mailová adresa na doručenie žiadosti o vydanie hlasovacieho preukazu/ žiadosti o voľbu poštou: ocukamienka@stonline.sk

 • 11.12.2019 -

  E-mailová adresa na doručenie oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do okrskovej volebnej komisie: ocukamienka@stonline.sk

 • 11.12.2019 -

  Voľby do NR SR 2020 - Voľba poštou - oznámenie

   

     Volič, ktorý

                                               má trvalý pobyt na území Slovenskej republiky
                                                a v čase volieb sa zdržiava mimo jej územia
  ,

  môže požiadať o voľbu poštou - informácie v priloženom súbore

  1. Voľby do NR SR 2020 - voľby poštou - oznámenie
  2. Žiadosť o voľbu poštou - vzor
 • 05.12.2019 - Rozhodnutie o povolení vodnej stavby Kamienka
 • 28.11.2019 - Plán činnosti vo Vojenskom obvode december 2019
 • 13.11.2019 - ZMENA plánu činnosti vo Vojenskom obvode November 2019 - zvýraznené červeným  
 • 11.11.2019 - Desatoro bezpečného seniora
 • 11.11.2019 - Národný projekt Ministerstva vnútra Slovenskej republiky -  „Zlepšenie prístupu obetí trestných činov k službám a vytvorenie kontaktných bodov pre obete.“
 • 06.11.2019 - Informácie pre voliča do NRSR 2020
 • 11.12.2019 -

  Voľby do  NR SR 2020

   

  Predseda Národnej rady Slovenskej republiky rozhodnutím č. 351/2019 Z. z. vyhlásil
  voľby do Národnej rady Slovenskej republiky
  a určil deň ich konania

  na sobotu 29. februára 2020  

  voľby sa konajú od 07.00 h do 22.00 h

 • 29.10.2019 - Oznámenie o začatí vodoprávneho konania vo veci povolenia vodnej stavby
 • 06.11.2019 - Plán činnosti vo Vojenskom obvode november 2019
 • 06.11.2019 - Oznámenie o začatí konania - súhlas na výrub drevín
 • 06.11.2019 -  Plán činnosti vo Vojenskom obvode október 2019
 • 26.09.2019 - Pozvánka na OZ
 • 29.07.2019 -
 • 19.07.2019 - Plán činnosti vo Vojenskom obvode August 2019
 • 17.06.2019 -  Plán činnosti vo Vojenskom obvode Júl 2019
 • 07.06.2019 -
 • 31.05.2019 -
 • 17.05.2019 - Výberové konanie na riaditeľa/riaditeľku Materskej školy v Kamienke
 • 26.04.2019 -  Plán činnosti vo Vojenskom obvode Máj 2019
 • 11.04.2019 - Emailova adresa na doručenie žiadosti o vydanie hlasovacieho preukazu pre voľby do Európskeho parlamentu, ktoré sa budú konať dňa 25.05.2019

  ocukamienka@stonline.sk  

 • 05.04.2019 - Zápis detí do Materskej školy Kamienka
 • 26.03.2019 -  Plán činnosti vo Vojenskom obvode Apríl 2019
 • 26.03.2019 - Emailová adresa na doručenie oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do okrskovej volebnej komisie pre voľby do Európskeho parlamentu, ktoré sa uskutočnia 25.05.2019:       

  ocukamienka@stonline.sk  

 • 12.03.2019 - Plán činnosti vo Vojenskom obvode Valaškovce na mesiac Marec 2019
 • 07.02.2019 - Emailova adresa na doručenie žiadosti o vydanie hlasovacieho preukazu pre voľby prezidenta Slovenskej republiky, ktoré sa budú konať dňa 16.03.2019

  ocukamienka@stonline.sk  

 • 04.02.2019 - Voľby do EURÓPSKEHO PARLAMENTU
 • 30.01.2019 - Zapisovateľ okrskovej volebnej komisie   Osoba zabezpečujúca organizačnú a technickú prípravu volieb 
 • 04.02.2019 -

  Voľby
  prezidenta Slovenskej republiky

  Informácie pre voliča

  I

  Dátum a čas konania volieb

  Voľby prezidenta Slovenskej republiky sa konajú

  v sobotu  16. 03. 2019  od 7:00 do 22:00 h.

  Ak v prvom kole volieb ani jeden z kandidátov na prezidenta Slovenskej republiky nezíska nadpolovičnú väčšinu platných hlasov voličov, bude sa druhé kolo volieb konať

  v sobotu  30. 03. 2019  od 7:00 do 22:00 h.

  II

  Právo voliť

  Právo voliť prezidenta Slovenskej republiky má občan Slovenskej republiky, ktorý má právo voliť do Národnej rady Slovenskej republiky, t.j. občan Slovenskej republiky, ktorý najneskôr v deň konania volieb dovŕši 18 rokov veku.

  Prekážkou práva voliť je zákonom ustanovené obmedzenie osobnej slobody z dôvodov ochrany verejného zdravia.

  III

  Právo byť volený

  Za prezidenta Slovenskej republiky môže byť zvolený občan Slovenskej republiky, ktorý je voliteľný za poslanca Národnej rady Slovenskej republiky a v deň volieb dovŕšil vek 40 rokov.

  Prekážkou práva byť volený je - výkon trestu odňatia slobody, - právoplatné odsúdenie za úmyselný trestný čin, ak odsúdenie nebolo zahladené, - pozbavenie spôsobilosti na právne úkony.

  IV

  Hlasovací preukaz

  Volič, ktorý má trvalý pobyt na území Slovenskej republiky a v deň konania volieb nebude môcť voliť v mieste svojho trvalého pobytu vo volebnom okrsku, v ktorého zozname voličov je zapísaný, môže požiadať obec svojho trvalého pobytu o vydanie hlasovacieho preukazu. Obec na základe žiadosti voličovi vydá hlasovací preukaz a zo zoznamu voličov ho vyčiarkne s poznámkou o vydaní hlasovacieho preukazu.

  Hlasovací preukaz oprávňuje na zápis do zoznamu voličov v ktoromkoľvek volebnom okrsku.

  Obec vydá voličovi hlasovací preukaz len na ten deň konania volieb prezidenta Slovenskej republiky, ktorý volič  uviedol vo svojej žiadosti. Volič môže požiadať obec svojho trvalého pobytu o vydanie hlasovacieho preukazu na prvé i druhé kolo volieb prezidenta Slovenskej republiky súčasne. Táto požiadavka musí byť zo žiadosti voliča zrejmá.

  Volič môže požiadať o vydanie hlasovacieho preukazu

  osobne,

  najneskôr posledný pracovný deň predo dňom konania volieb (t.j. najneskôr 15. 3. 2019; pre druhé kolo volieb najneskôr 29. 3. 2019) v úradných hodinách obce.

  Obec vydá hlasovací preukaz bezodkladne.

  v listinnej forme tak,

  aby žiadosť o vydanie hlasovacieho preukazu bola doručená obci najneskôr 15 pracovných dní predo dňom konania volieb (t.j. najneskôr 25. 2. 2019; pre druhé kolo volieb najneskôr 11. 3. 2019),

  elektronicky tak,

  aby žiadosť o vydanie hlasovacieho preukazu bola doručená obci najneskôr 15 pracovných dní predo dňom konania volieb (t.j. najneskôr 25. 2. 2019; pre druhé kolo volieb najneskôr 11. 3. 2019). Obec na tieto účely zverejňuje na svojom webovom sídle elektronickú (e-mailovú) adresu na doručovanie žiadostí. Ak obec nemá webové sídlo, zverejní elektronickú adresu na doručovanie žiadosti na úradnej tabuli obce.

  Žiadosť musí obsahovať tieto údaje o voličovi - meno a priezvisko, - rodné číslo, - štátnu príslušnosť, - adresu trvalého pobytu (obec, ulica, číslo domu), - korešpondenčnú adresu, na ktorú obec doručí hlasovací preukaz (ak je odlišná od adresy trvalého pobytu).

  prostredníctvom osoby splnomocnenej žiadateľom

  možno požiadať o vydanie hlasovacieho preukazu najneskôr v posledný deň predo dňom konania volieb (t.j. najneskôr 15. 3. 2019; pre druhé kolo volieb najneskôr 29. 3. 2019).

  Žiadosť musí obsahovať tieto údaje o voličovi - meno a priezvisko, - rodné číslo, - štátnu príslušnosť, - adresu trvalého pobytu (obec, ulica, číslo domu).

  Obec zašle hlasovací preukaz voličovi na adresu trvalého pobytu, ak v žiadosti neuvedie inú korešpondenčnú adresu, najneskôr tri pracovné dni od doručenia žiadosti. Obec zašle hlasovací preukaz na adresu uvedenú v žiadosti doporučenou zásielkou „Do vlastných rúk“.

  Ak volič v písomnej žiadosti alebo elektronickej žiadosti uvedie, že hlasovací preukaz prevezme iná osoba, musí v žiadosti uviesť jej meno, priezvisko a číslo občianskeho preukazu. Podpis voliča na žiadosti nemusí byť úradne osvedčený. Táto osoba je povinná prevzatie hlasovacieho preukazu potvrdiť svojím podpisom.

  Volič, ktorému bol vydaný hlasovací preukaz, môže voliť aj vo volebnej miestnosti príslušnej podľa miesta jeho trvalého pobytu, avšak  len s hlasovacím preukazom.

  Hlasovací preukaz je platný len pre ten deň konania volieb, 
  ktorého dátum je na ňom uvedený a len spolu s občianskym preukazom.

  V

  Spôsob hlasovania

  Volič je povinný po príchode do volebnej miestnosti preukázať okrskovej volebnej komisii svoju totožnosť predložením občianskeho preukazu. Ak bol voličovi na jeho žiadosť vydaný hlasovací preukaz, predloží spolu s občianskym preukazom hlasovací preukaz, ktorý mu okrsková volebná komisia odoberie. Potom okrsková volebná komisia zakrúžkuje poradové číslo voliča v zozname voličov a vydá voličovi hlasovací lístok a prázdnu obálku opatrenú odtlačkom úradnej pečiatky obce.

  Občan Slovenskej republiky, ktorý najneskôr v deň konania volieb dovŕšil 18 rokov veku, nemá trvalý pobyt na území Slovenskej republiky a dostavil sa v deň konania volieb do volebnej miestnosti preukáže svoju totožnosť predložením slovenského cestovného dokladu a súčasne okrskovej volebnej komisii predloží čestné vyhlásenie o trvalom pobyte v cudzine, ktorého vzor zverejní Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky na svojom webovom sídle. Okrsková volebná komisia takéhoto voliča dopíše do zoznamu voličov, čo zaznamená v jeho slovenskom cestovnom doklade a čestné vyhlásenie o trvalom pobyte v cudzine(DOCX, 34 kB) pripojí k zoznamu voličov. Potom okrsková volebná komisia vydá voličovi hlasovací lístok a prázdnu obálku opatrenú odtlačkom úradnej pečiatky obce.

  Prevzatie hlasovacieho lístka a obálky potvrdí volič v zozname voličov vlastnoručným podpisom.

  Každý volič sa musí pred hlasovaním odobrať do osobitného priestoru určeného na úpravu hlasovacích lístkov. Voličovi, ktorý nevstúpi do tohto priestoru, okrsková volebná komisia hlasovanie neumožní.

  V osobitnom priestore určenom na úpravu hlasovacích lístkov volič na hlasovacom lístku zakrúžkuje poradové číslo kandidáta, ktorému sa rozhodol odovzdať svoj hlas. Volič môže zakrúžkovať poradové číslo len jedného kandidáta. Ak volič zakrúžkuje viac poradových čísiel kandidátov, je takýto hlasovací lístok neplatný. Upravený hlasovací lístok vloží volič do obálky a následne do volebnej schránky.

  Na požiadanie voliča mu okrsková volebná komisia vydá za nesprávne upravený hlasovací lístok iný. Nesprávne upravený hlasovací lístok vloží volič do schránky na odloženie nepoužitých alebo nesprávne upravených hlasovacích lístkov.

  Volič, ktorý nemôže sám upraviť hlasovací lístok pre zdravotné postihnutie alebo preto, že nemôže čítať alebo písať a oznámi pred hlasovaním túto skutočnosť okrskovej volebnej komisii, má právo vziať so sebou do priestoru určeného na úpravu hlasovacích lístkov inú spôsobilú osobu, aby podľa jeho pokynov a zákona upravila hlasovací lístok a vložila do obálky; takouto osobou nemôže byť člen okrskovej volebnej komisie. Obidve osoby pred vstupom do osobitného priestoru na úpravu hlasovacích lístkov člen okrskovej volebnej komisie poučí o spôsobe hlasovania a o skutkovej podstate trestného činu marenia prípravy a priebehu volieb.

  Za voliča, ktorý nemôže pre zdravotné postihnutie sám vložiť obálku do volebnej schránky, môže ju do nej na jeho požiadanie vložiť iná osoba, nie však člen okrskovej volebnej komisie.

  Volič, ktorý sa nemôže dostaviť do volebnej miestnosti zo závažných, najmä zdravotných dôvodov, má právo požiadať obec a v deň konania volieb okrskovú volebnú komisiu o vykonanie hlasovania do prenosnej volebnej schránky, a to len v územnom obvode volebného okrsku, pre ktorý bola okrsková volebná komisia zriadená.

  Volič je povinný odložiť nesprávne upravený hlasovací lístok do zapečatenej schránky na odloženie nepoužitých alebo nesprávne upravených hlasovacích lístkov, inak sa dopustí priestupku, za ktorý mu bude uložená pokuta 33 eur.

 • 30.01.2019 - Emailová adresa na doručenie oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do okrskovej volebnej komisie:       

  ocukamienka@stonline.sk  

 • 30.01.2019 - VOĽBY PREZIDENTA Slovenskej republiky 
 • 28.01.2019 - Plán činnosti vo Vojenskom obvode Valaškovce na mesiac Február 2019
 • 09.01.2019 -

  ZBER, SEPARÁCIA a RECYKLÁCIA použitých batérii a akumulátorov

 • 10.01.2019 - Plán činnosti vo Vojenskom obvode Valaškovce na mesiac Január 2019
 • 18.12.2018 -  

  Vážení obyvatelia obce.

   Chcel by som sa poďakovať všetkým voličom, ktorí ma vo voľbách podporili tým, že mi dali svoj hlas. Verím, že tým vyjadrili spokojnosť s mojou prácou a úsilím. Tiež sa chcem poďakovať všetkým, ktorí mi v predvolebnom období, ako aj po celý čas výkonu mandátu pomáhali svojimi radami, či vyslovovali slová podpory v mojom snažení. Špeciálna vďaka patrí mojej manželke a deťom, ktorí mi tolerovali víkendy strávené mimo svojich najbližších.

  Touto cestou by som chcel zablahoželať  novému tímu poslancov, ktorí ma budú ďalšie 4 roky sprevádzať a rozhodovať o smerovaní našej obce.  Prajem im, aby sme spolu našli spoločnú cestu, po ktorej budú naši občania môcť kráčať tak, aby sa nepotkýnali, nečelili sporom a hádkam pri nezhodách názorov. Je dôležité zohľadňovať potreby obce, hľadať kompromisy a vždy pristupovať zodpovedne ku každému rozhodnutiu a jeho následkom.

  V novom volebnom období nás čaká veľa práce. Začalo sa s výstavbou nového bytového domu a v roku 2019 začneme s rekonštrukciou kultúrneho domu. V nasledujúcom roku by sme chceli vytvoriť parkovné miesta pri kostole a postaviť multifunkčné ihrisko. Začneme pracovať na zmene systému vývozu komunálneho odpadu. Je potrebné zosúladiť agendu obecného úradu a všeobecné záväzné nariadenia s novou platnou legislatívou. Toto sú hlavné úlohy najbližšieho obdobia.

  Ešte raz ďakujem všetkým voličom, ktorí prišli rozhodnúť o voľbe starostu a poslancov, čím svojou účasťou ukázali, že im život v obci nie je ľahostajný. Budem rád, keď sa oň budú zaujímať aj mimo volebného obdobia, dávať námety na zlepšenie života v obci.

                                                                                     Ing. Benjamín Blaha – starosta obce

 • 12.11.2018 -  Výsledky Komunálnych volieb 2018 v časti Samospráva / Voľby a referendá
 • 08.11.2018 - Odvolanie zapisovateľa Menovanie nového zapisovateľa 
 • 08.11.2018 - INFORMÁCIE O SPRACÚVANÍ OSOBNÝCH ÚDAJOV PRE KANDIDÁTOV   INFORMÁCIE O SPRACÚVANÍ OSOBNÝCH ÚDAJOV PRE VILIČOV   INFORMÁCIE O SPRACÚVANÍ OSOBNÝCH ÚDAJOV PRE VOLEBNÚ KOMISIU
 • 02.11.2018 - Plán činnosti vo Vojenskom obvode Valaškovce na mesiac November 2018
 • 15.10.2018 - Starosta obce pozýva 19.10.2018 o 18:00  na zasadanie obecného zastupiteľstva 
 • 28.09.2018 - Plán činnosti vo Vojenskom obvode Valaškovce na mesiac október 2018
 • 27.09.2018 - ZOZNAM ZAREGISTROVANÝCH KANDIDÁTOV pre voľby starostu obce   ZOZNAM ZAREGISTROVANÝCH KANDIDÁTOV pre voľby do Obecného zastupiteľstva v Kamienke
 • 27.09.2018 - Odvolanie času zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru
 • 19.09.2018 - Záverečné stanovisko strategického dokumentu " Program odpadového hospodárstva Prešovského kraja na roky 2016-2020"
 • 30.08.2018 - Zapisovateľ miestnej volebnej komisie   Osoba zabezpečujúca organizačnú a technickú prípravu volieb 
 • 28.08.2018 - Emailová adresa na doručenie oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do miestnej volebnej komisie: ocukamienka@stonline.sk                                                                         
 • 28.08.2018 -

   Voľby
  do orgánov samosprávy obcí

         informácie pre voliča

  I

   

  Dátum a čas konania volieb

  Voľby do orgánov samosprávy obcí sa konajú

  v sobotu 10. novembra 2018 od 7:00 do 22:00 h.

  II

  Právo voliť

  Právo voliť do orgánov samosprávy obcí má obyvateľ obce, ktorý má trvalý pobyt v obci a najneskôr v deň konania volieb dovŕši 18 rokov veku.

  Prekážkou práva voliť je zákonom ustanovené obmedzenie osobnej slobody z dôvodov ochrany verejného zdravia.

  III

  Právo byť volený

  Za poslanca obecného (mestského) zastupiteľstva, v hlavnom meste Slovenskej republiky Bratislave a v meste Košice aj miestneho zastupiteľstva, môže byť zvolený obyvateľ obce, ktorý má trvalý pobyt v obci, v ktorej kandiduje a najneskôr v deň volieb dovŕši 18 rokov veku.

  Za starostu obce, primátora mesta, starostu mestskej časti môže byť zvolený obyvateľ obce, ktorý má trvalý pobyt v obci a najneskôr v deň konania volieb dovŕši 25 rokov veku.

  Prekážkou práva byť volený je

  Ÿ výkon trestu odňatia slobody,

  Ÿ právoplatné odsúdenie za úmyselný trestný čin, ak odsúdenie nebolo zahladené,

  Ÿ pozbavenie spôsobilosti na právne úkony.

  IV

  Spôsob hlasovania

  Volič môže voliť len v obci svojho trvalého pobytu vo volebnom okrsku, v ktorého zozname voličov
  je zapísaný.

  Volič je povinný po príchode do volebnej miestnosti preukázať okrskovej volebnej komisii svoju totožnosť predložením občianskeho preukazu alebo dokladu o pobyte pre cudzinca.

  Potom okrsková volebná komisia zakrúžkuje poradové číslo voliča v zozname voličov a vydá voličovi dva hlasovacie lístky – hlasovací lístok pre voľby do obecného (mestského) zastupiteľstva a hlasovací lístok pre voľby starostu obce (primátora mesta) a prázdnu obálku opatrenú odtlačkom úradnej pečiatky obce (mesta).

  Prevzatie hlasovacích lístkov a obálky potvrdí volič v zozname voličov vlastnoručným podpisom.

  Každý volič sa musí pred hlasovaním odobrať do osobitného priestoru určeného na úpravu hlasovacích lístkov. Voličovi, ktorý nevstúpi do osobitného priestoru určeného na úpravu hlasovacích lístkov, okrsková volebná komisia hlasovanie neumožní.

   

   

  Na hlasovacom lístku pre voľby poslancov obecného (mestského alebo miestneho) zastupiteľstva môže volič zakrúžkovať najviac toľko poradových čísiel kandidátov, koľko poslancov má byť v príslušnom volebnom obvode zvolených. (Počet poslancov, ktorý sa volí vo volebnom obvode je uvedený na hlasovacom lístku.)

  Na hlasovacom lístku pre voľby starostu obce (primátora mesta alebo starostu mestskej časti) môže volič zakrúžkovať poradové číslo len jedného kandidáta.

  V osobitnom priestore určenom na úpravu hlasovacích lístkov vloží volič do obálky jeden hlasovací lístok pre voľby do obecného (mestského) zastupiteľstva a jeden hlasovací lístok pre voľby starostu obce (primátora mesta).

  Na požiadanie voliča mu okrsková volebná komisia vydá za nesprávne upravené hlasovacie lístky iné. Nesprávne upravené hlasovacie lístky vloží volič do schránky na odloženie nepoužitých alebo nesprávne upravených hlasovacích lístkov.

  Volič, ktorý nemôže sám upraviť hlasovací lístok pre zdravotné postihnutie alebo preto, že nemôže čítať alebo písať a oznámi pred hlasovaním túto skutočnosť okrskovej volebnej komisii, má právo vziať so sebou do priestoru určeného na úpravu hlasovacích lístkov inú spôsobilú osobu, aby podľa jeho pokynov a zákona upravila hlasovací lístok a vložila do obálky. Obidve osoby pred vstupom do osobitného priestoru na úpravu hlasovacích lístkov člen okrskovej volebnej komisie poučí o spôsobe hlasovania a o skutkovej podstate trestného činu marenia prípravy a priebehu volieb. Členovia okrskovej volebnej komisie nesmú voličom upravovať hlasovacie lístky.

  Volič, ktorý nemôže pre zdravotné postihnutie sám vložiť obálku do volebnej schránky, môže požiadať, aby obálku do volebnej schránky v jeho prítomnosti vložila iná osoba, nie však člen okrskovej volebnej komisie.

  Volič, ktorý sa nemôže dostaviť do volebnej miestnosti zo závažných, najmä zdravotných dôvodov, má právo požiadať obec a v deň konania volieb okrskovú volebnú komisiu o vykonanie hlasovania do prenosnej volebnej schránky, a to len v územnom obvode volebného okrsku, pre ktorý bola okrsková volebná komisia zriadená.

  Volič je povinný odložiť nepoužité alebo nesprávne upravené hlasovacie lístky do zapečatenej schránky na odloženie nepoužitých alebo nesprávne upravených hlasovacích lístkov, inak sa dopustí priestupku, za ktorý mu bude uložená pokuta 33 eur.

   

 • 24.08.2018 - Plán činnosti vo Vojenskom obvode Valaškovce na mesiac September 2018
 • 16.08.2018 -
  • Oznámenie o určení počtu obyvateľov pre voľby do orgánov samosprávy obcí 10. novembra 2018
  • Oznámenie o určení počtu poslancov a o utvorení volebného obvodu pre voľby do orgánov samosprávy obcí 10. novembra 2018
  • Oznámenie o určení rozsahu výkonu funkcie starostu pre voľby do orgánov samosprávy obcí 10. novembra 2018
 • 26.07.2018 - Plán činnosti vo Vojenskom obvode Valaškovce na mesiac August 2018
 • 24.07.2018 - Starosta obce pozýva 27.07.2018 o 19:00  na zasadanie obecného zastupiteľstva 
 • 20.07.2018 -
 • 18.07.2018 - ROZHODNUTIE - "Prepojovací VTL plynovod Poľsko - Slovensko, líniová časť"
 • 04.07.2018 - U P O Z O R N E N I E ! Správa vojenského obvodu Valaškovce nariaďuje prísny zákaz vstupu do vojenského obvodu dnes 04.07.2018 od 09:00 do 15:00 hodiny z dôvodu odpaľovania nájdenej munície. 
 • 27.06.2018 - Plán činnosti vo Vojenskom obvode Valaškovce na mesiac Júl 2018
 • 14.06.2018 -  Starosta obce pozýva 22.06.2018 o 18:00  na zasadanie obecného zastupiteľstva 
 • 29.05.2018 - Plán činnosti vo Vojenskom obvode Valaškovce na mesiac JÚN 2018
 • 29.05.2018 - Vyhlásenie času zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru
 • 15.05.2018 -

  Ak        Aktualizácia plánu využitia vojenského obvodu Valaškovce

 • 30.04.2018 -
 • 24.04.2018 -   Plán činnosti vo Vojenskom obvode Valaškovce na mesiac Máj 2018.
 • 23.04.2018 - Starosta obce pozýva 26.04.2018 o 19:00  na zasadanie obecného zastupiteľstva 
 • 19.04.2018 -  

   

  R O Z H O D N U T I E -  s ú h l a s  na výrub 3ks stromov a 1034,55 m2 krovín,   rastúcich k. ú. Kamienka v  súvislosti s  realizáciou líniovej stavby: „ Prepojovací VTL plynovod Poľsko – Slovensko, líniová časť“

 • 16.04.2018 - Oznámenie o začatí stavebného konania a nariadenie ústneho pojednávania
 • 11.04.2018 -
 • 09.04.2018 -   Vážení spoluobčania, obec Kamienka v rámci vyčistenia koryta RIKY a verejných priestranstiev Vás pozýva na brigádu, ktorá sa uskutoční 14.04.2018 (t.j. sobotu) so zrazom účastníkov o 8:30 hod. pri obecnom úrade. 

  Tí, ktorí sa nezúčastnia brigády, môžu v rámci tejto akcie vyčistiť a vyhrabať verejné priestranstvo pred svojim domom. 

 • 28.03.2018 -  Plán činnosti vo Vojenskom obvode Valaškovce na mesiac Apríl 2018.
 • 05.03.2018 - Zápis detí do Materskej školy Kamienka 
 • 28.02.2018 - ROZHODNUTIE o umiestnení stavby SkyNet Infrastructure s.r.o.
 • 27.02.2018 - Plán činnosti vo Vojenskom obvode Valaškovce na mesiac Marec 2018.
 • 23.02.2018 -

  Oznámenie o začatí konania vo veci vydania súhlasu na výrub drevín a nariadenie miestnej obhliadky.

  Mapa

 • 20.02.2018 - Starosta obce pozýva 23.02.2018 o 18:00  na zasadanie obecného zastupiteľstva 
 • 29.01.2018 - Plán činností vo Vojenskom obvode Valaškovce na mesiac Január 2018.
 • 25.01.2018 - Oznámenie o začatí konania – súhlas na výrub drevín
 • 18.01.2018 -

  Opatrenia na zabezpečenie kontroly a zabránenie šírenia afrického a klasického moru ošípaných v populácii diviačej zveri pre užívateľov poľ. revírov okresu Humenné a  Medzilaborce.

  Opatrenie č. 1

  Opatrenie č. 2 

 • 04.01.2018 - Program odpadového hospodárstva Prešovského kraja na roky 2016-2020.
 • 04.01.2018 - Stavba "Optické pripojenie Kamienka " - oznámenie o začatí územného konania na stavbu podľa § 36 ods. 4 stavebného zákona - verejnou vyhláškou a nariadenie ústneho pojednávania
 • 02.01.2018 - Plán činností  vo Vojenskom obvode Valaškovce na mesiac Január 2018.
 • 12.12.2017 -

   

  V roku 2018 bude vykonaný odvoz jedlých olejov v PET fľašiach v dňoch :

  19.01.2018

  22.03.2018

  28.05.2018

  19.07.2018

  27.09.2018

  29.11.2018

   

   

 • 11.12.2017 -  Starosta obce pozýva 15.12.2017 o 18:00  na zasadanie obecného zastupiteľstva 
 • 01.12.2017 -  Plán činností  vo Vojenskom obvode Valaškovce na mesiac December 2017.
 • 22.11.2017 - Návrh plánu kontrolnej činnosti na 1.polrok 2018
 • 15.11.2017 - Výzva na predloženie cenovej ponuky pre realizáciu zákazky: „ ZVÝŠENIE BEZPEČNOSTI A PREVENCIE PROTI VANDALIZMU V OBCI KAMIENKA“
 • 06.11.2017 - Výzva na predloženie cenovej ponuky 
 • 27.10.2017 -  Plán činností vo Vojenskom obvode Valaškovce na mesiac November 2017.
 • 25.10.2017 - ZOZNAM ZAREGISTROVANÝCH KANDIDÁTOV pre vol'by predsedu Prešovského samosprávneho kraja a pre vol'by do zastupiteľstva Prešovského samosprávneho kraja vo volebnom obvode č. 2 - Okres Humenné.
 • 25.10.2017 - Plán činností vo Vojenskom obvode Valaškovce na mesiac Október 2017. 
 • 12.09.2017 - Starosta obce pozýva 14.09.2017 o 18:00  na zasadanie obecného zastupiteľstva 
 • 06.09.2017 - Dňa  28.09.2017 bude v našej obci vykonaný odvoz jedlých olejov v PET fľašiach. Vodič príde olej vyzdvihnúť na obecný úrad. 
 • 06.09.2017 - Oznámenie o začatí konania – súhlas na výrub drevín
 • 27.09.2017 -   Plán činností vo Vojenskom obvode Valaškovce na mesiac September 2017. Oznam o dočasnom zákaze vstupu na územie Vojenského obvodu Valaškovce.
 • 24.08.2017 - Verejná vyhláška - Rozhodnutie o umiestnení stavby "Prepojovací plynovod Poľsko-Slovensko"
 • 21.08.2017 - Elektronická adresa na doručenie oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do okrskovej volebnej komisie: ocukamienka@stonline.sk
 • 19.07.2017 - Východoslovenská distribučná, a.s. oznamuje občanom, že   04.08.2017   bude prerušená dodávka elektriny v celej obci od 07:00- 18:30. 
 • 13.07.2017 - Verejná vyhláška oznámenie o začatí územného konania a nariadenie ústneho pojednávania 
 • 13.07.2017 - Vrejná vyhláška - oznámenie o začatí územného konania a nariadenie ústneho pojednávania 
 • 04.07.2017 - Voľby do orgánov samosprávnych krajov - Informácie pre voliča.
 • 04.07.2017 -

   Slovenská republika sa prostredníctvom Štatistického úradu SR zapojila do realizácie Zisťovania o používaní palív v domácnostiach. Jeho účelom je získať informácie o individuálnom vykurovaní rodinných domov. Výsledky štatistického zisťovania sa využijú pre účely emisnej inventúry, pre zlepšenie energetickej bilancie a v neposlednom rade na to, aby Slovensko vedelo v budúcnosti plniť požiadavky na vysokú kvalitu ovzdušia a európske a medzinárodné záväzky zníženia národných emisií.

   

       Na Slovensku bolo do tohto jednorazového zisťovania pre rok 2017 vybraných takmer 270 obcí, medzi nimi aj

                                                                                       KAMIENKA. 


  Zisťovanie sa uskutoční od 1. júla do 31. augusta 2017.


       V tomto období vybrané domácnosti navštívi pracovník poverený funkciou opytovateľa, ktorý je povinný preukázať sa v domácnostiach služobným preukazom. Všetky informácie a názory, ktoré nám v rámci tohto zisťovania domácnosti poskytnú, sú chránené, nezverejňujú sa a slúžia výlučne pre potreby štátnej štatistiky. Ochranu dôverných údajov upravuje zákon č. 540/2001 Z. z. o štátnej štatistike. Za ochranu dôverných údajov zodpovedá Štatistický úrad SR. Podrobnejšie informácie sa môžete dozvedieť na stránke ŠÚ SR na adrese www.susr.sk alebo telefonicky na 051/7735 323 - Ing. Marta Mačejovská. 

 • 28.06.2017 -  Plán činností vo Vojenskom obvode Valaškovce na mesiac Júl 2017.
 • 21.06.2017 -  Starosta obce pozýva 23.06.2017 na  zasadanie obecného zastupiteľstva 
 • 05.06.2017 - Východoslovenská distribučná, a.s. oznamuje občanom, že 26.06.2017 bude prerušená dodávka elektriny v celej obci od 07:00 do 17:30  a 27.06.2017 bude prerušená dodávka elektriny v celej obci od 07:00 do18:30 
 • 31.05.2017 - Východoslovenská distribučná, a.s. oznamuje občanom, že 21.06.2017 a 22.06.2017  bude prerušená dodávka elektriny v celej obci od 07:00- 18:30. 
 • 30.05.2017 - Východoslovenská distribučná, a.s. oznamuje občanom, že 20.06.2017  bude prerušená dodávka elektriny v celej obci od 07:00- 17:30. 
 • 29.05.2017 - Plán činnosti vo Vojenskom obvode Valaškovce na mesiac Jún 2017.
 • 12.05.2017 - ! Regionálna veterinárna a potravinová správa v Humennom oznamuje ! : Opatrenia na zabezpečenie kontroly a zabránenia šírenia klasického a afrického moru ošípaných v populácii diviačej zveri. 
 • 28.04.2017 - Východoslovenská distribučná, a.s. oznamuje občanom, že v termíne:  15.05.2017 bude prerušená dodávka elektriny v obci Kamienka na úsekoch od č.d. 139 smerom k vyšnému koncu obce a od č.d. 48 smerom k vyšnému koncu obce (vojenským lesom) od 07:00 do 16:30 hod. 
 • 20.04.2017 - Východoslovenská distribučná, a.s. oznamuje občanom, že v termíne: 9.5.2017 až 11.5.2017  bude prerušená dodávka elektriny v obci Kamienka na úsekoch od č.d. 139 smerom k vyšnému koncu obce a od č.d. 48 smerom k vyšnému koncu obce (vojenským lesom) od 07:00 do 17:30 hod. 
 • 20.04.2017 - Východoslovenská distribučná, a.s. oznamuje občanom, že v termíne: 04.05.2017 a 05.05.2017  bude prerušená dodávka elektriny  od 07:00- 18:00. 
 • 28.02.2017 - Starosta obce pozýva 03.03.2017 na  zasadanie obecného zastupiteľstva 
 • 24.02.2017 - Plán činností vo Vojenskom obvode Valaškovce na mesiac Marec 2017.
 • 10.02.2017 - Starosta obce pozýva na  zasadanie obecného zastupiteľstva.
 • 27.01.2017 - Plán činností vo Vojenskom obvode Valaškovce na mesiac Február 2017. 
 • 18.01.2017 -

  Aktualizácia plánu využitia vojenského obvodu Valaškovce v mesiaci január 2017.

 • 18.01.2017 - Plán činností vo Vojenskom obvode Valaškovce na mesiac Január 2017. 
 • 18.01.2017 - Východoslovenská distribučná, a.s. oznamuje občanom, že v termíne: od 06.02.2017 do 09.02.2017 bude prerušená dodávka elektriny v celej obci od 07:00-17:00. 
 • 17.01.2017 - Opravený harmonogram ENVIPAK - so 4 vývozmi kovových obalov. 
 • 17.01.2017 - Východoslovenská distribučná, a.s. oznamuje občanom, že v termíne: 14. a 15. februára 2017 bude prerušená dodávka elektirny na úseku: od. č.d. 151 po č.d. 230.  
 • 12.01.2017 - Východoslovenská distribučná, a.s. oznamuje občanom, že v termíne:01.02.2017bude prerušená dodávka elektriny. 
 • 19.10.2016 - Územný plán PSK
 • 28.09.2016 - Plán činností vo Vojenskom obvode Valaškovce na mesiac Október 2016
 • 09.09.2016 - Oslavy 600. Výročia prvej písomnej zmienky  - Kamienka dňa 06. augusta. 2016 - video
 • 06.09.2016 -

  Oznámenie o verejnom prerokovaní konceptu Územného plánu Prešovského samosprávneho kraja. Koncept je vystavený na verejné nahliadnutie na Úrade PSK, na oddelení územného plánovania a životného prostredia, v kancelárii č. 509 a 510, Námestie mieru č.2, Prešov v pracovných dňoch od 08,00 hod do 15,00 hod a zverejnený na web stránke www.po-kraj.sk. Verejnosť sa môže ku konceptu písomne vyjadriť najneskôr do 15. októbra 2016.

 • 06.09.2016 -

  Oznámenie o verejnom prerokovaní Zmien a doplnkov č.1 Územného plánu obcí Kamenica nad Cirochou a Kamienka - riešenie na k.ú. Kamenica nad Cirochou. Prerokovanie sa uskutoční 12.septembra 2016 o 13.30 hodine na Obecnom úrade Kamenica nad Cirochou. Dokumentácia je vystavená na verejné nahliadnutie počas pracovních dní od 8,00 hod do 15,30 hod na Obecnom úrade Kamenia nad Cirochou alebo na web stránke obce: www.obeckamenicanadcirochou.sk a na web stránke www.uzemneplany.sk. Písomné stanoviská je možné uplatniť najneskôr do 26. septembra 2016.

 • 09.08.2016 - Organizačný výbor Podvihorlatská 10-tka  srdečne pozýva všetkých záujemcov  na účasť v ďalšom ročníku tohto podujatia, ktoré sa uskutoční 1.septembra v našej obci. 
 • 29.07.2016 - Plán činností vo Vojenskom obvode Valaškovce na mesiac August 2016
 • 18.07.2016 - Oznámenie o strategickom dokumente "Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce Kamienka na obdobie 2015-2023" Verejnosť môže doručiť písomné stanovisko k strategickému dokumentu najneskôr do 14 dní od zverejnenia informácie.
 • 24.06.2016 -  Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Humennom vyhlasuje od  24.06.2015  do odvolania pre celé územie okresu Humenné, Snina a Medzilaborce  Čas zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru
 • 15.06.2016 - Starosta obce pozýva na  zasadanie obecného zastupiteľstva
 • 30.05.2016 - Plán činností vo Vojenskom obvode Valaškovce na mesiac Jún 2016
 • 02.05.2016 - Oznámenie o strategickom dokumente "Program odpadového hospodárstva Prešovského kraja na roky 2016-2020"  Verejnosť môže doručiť písomné stanovisko k strategickému dokumentu najneskôr do 14 dní od zverejnenia informácie. 
 • 02.05.2016 - Plán činností vo Vojenskom obvode Valaškovce na mesiac Máj 2016
 • 16.03.2016 - Obec Kamienka informuje občanov  o zmene strelieb vo Vojenskom obvode Valaškovce. Zmena plánovaných strelieb nastala dňa 19.03.2016 v sobotu od 00:00 do 24:00 hod.
 • 26.02.2016 -  Plán činností vo Vojenskom obvode Valaškovce na mesiac Marec 2016
 • 12.02.2016 - Správa o hodnotení strategického dokumentu a návrh strategického dokumentu "Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja Prešovského samosprávneho kraja na obdobie 2017-2020". Verejnosť môže doručiť písomné stanovisko k Správe o hodnotení a k návrhu strategickému dokumentu najneskôr do 21 dní od zverejnenia informácie. 
 • 03.02.2016 -  Starosta obce pozýva na  zasadanie obecného zastupiteľstva