Malé podnikanie
Podvihorlatské noviny

Poďakovanie

Pri vytváraní stránky našej obce by sme chceli poďakovať ľuďom, ktorí boli nápomocní a svojou ochotou posilnili naše presvedčenie o správnosti vynaloženého úsilia:

bývalému starostovi obce - Andrejovi Susovi
ktorý dal „zelenú“ k vytvoreniu tejto stránky
Poslancovi Ing. Andrejovi Škubovi, CSc.
za odbornú pomoc v časti História a Kultúra
Ing. Branislavovi Žecovi, CSc.
z Geologického ústavu Dionýza Štúra Košice -za odborné usmernenie v časti Príroda
Mgr. Vasiľovi Fedičovi
z Vihoraltského múzea za konzultácie v časti História
ThDr. Mariánovi Čižmárovi
farskému administrátorovi z Vyšného Hrušova za preklad latinského textu
Ing. Jánovi Kotusovi
za ochotu fotografovať našu obec a okolitú prírodu počas štyroch ročných období
Jozefovi Švikovi
za poskytnutie fotografií v časti Šport
PaedDr. Mariánovi Škubovi z novín Pod Vihorlatom
za poskytnuté štatistické údaje v časti Šport
Ľudmile Pichoňskej
zo Štatistického úradu SR–za poskytnuté štatistické informácie v časti Samospráva
Andrejovi Škubovi ml.
za jeho schopnosť, trpezlivosť a ochotu neustále dopĺňať a inovovať formu aj obsah webovskej stránky