Otázka starostovi


Položiť otázku starostovi

strana 1 z 6
ďalšia »
 • Otázka

  Dobrý deň Pán starosta. Po obdržaní rozpisu vývozu respektíve zberu separovaného odpadu v roku 2013, som zistila, že Obaly TetraPak - nie sú zahrnuté v tomto rozpise. Zaujímalo by ma prečo, je to tak, lebo tieto obaly sú súčasťou v každej domácnosti. Ďakujem.

  Odpoveď:
  Separovaný zber z pohľadu obce a občana má svoje pozitíva v tom, že klesá množstvo komunálneho odpadu, za ktorý občan platí a obec stále ešte dopláca. Mal by šetriť predovšetkým peňaženku občana. Na druhej strane z pohľadu spoločnosti FURA chýba im koncový odberateľ niektorých separovaných komodít a medzi ne patrí aj tetrapak. Z tohto dôvodu bol zo separovaných komodít vypustený tetrapak a pneumatiky. Štát na jednej strane tlačí na samosprávy ohľadom separovaného zberu, na druhej strane nepodporuje spracovanie separovaných komodít a tak podstata a význam separovaného zberu sa vytráca.

  Otázka č.59 bola zodpovedaná 22.01.2013

 • Otázka

  Vážený pán starosta. Po prečítaní kúpnej zmluvy medzi vami a pánom Ondovčákom chcem sa spýtať či vaša obec nemá na predaj dalšie pozemky v cene 1 euro za meter štvorcový,mal by som o ne vážny záujem. Poprosil by som o včasné zverejnenie na obecnej stránke. Ďakujem za odpoveď a pochopenie. S pozdravom Matúš Mitro obyvateľ Humenného,ktorému sa vaša obec veľmi páči.

  Odpoveď:
  Som veľmi potešený, že sa Vám naša obec páči, ale musím Vás sklamať ohľadom ponuky pozemkov. Uvedený pozemok sa predával ako prípad hodný osobitého zreteľa vzhľadom k tomu, že išlo o parcely bez prístupu. Ponúkali sme všetkým občanom možnosť majetkovo-právne si vysporiadať pozemky, pretože užívali a mali ich ohradené avšak nevedeli, že pozemky patrili obci. Túto možnosť využili všetci a pán Ondovčák patril medzi posledných, pretože priľahlú nehnuteľnosť nadobudol nedávno. S pozdravom starosta obce Benjamín Blaha

  Otázka č.58 bola zodpovedaná 22.11.2012

 • Otázka

  Dobrý deň pán starosta, rád by som sa spýtal ako postúpila petícia, ktorá bola spísaná voči prevádzkovateľovi internetového pripojenia, pána Ing. Stehlíka. Doteraz sme žiadne nové informácie nedostali a s internetovým pripojením je to stále horšie a horšie. Posledný mesiac je to katastrofálne. Internet nedosahuje ani štvrtinu zmluvného výkonu a jeho stabilita klesá miesta pri testoch pod 50 %. Ak sa toto nebude riešiť, budeme nútení túto skutočnosť podať ďalej na vyššie miesta. Predpokladám, že ak internet nejde niekomu z nás nejde nikomu, aj teraz mal znova výpadok. V čase medzi 12 - 13. hodinou (10.4.2012). Za odpoveď ďakujem

  Odpoveď:
  Vážený pán dotazujúci. Pán Ing. Stehlík ma neinformoval o žiadnej petícii, takže Vám na takúto otázku nemôžem odpovedať. Avšak je potrebné ozrejmiť niekoľko faktov, pretože internet spájate s obcou. Obec neprevádzkuje žiaden internet a má len uzatvorenú zmluvu, tak ako každý iný užívateľ. Najprv sme využívali služby Telecomu, no neboli sme spokojní, tak sme prešli k FajnNetu. Na trhu je veľa prevádzkovateľov a každý si môže vybrať takého, ktorý mu bude vyhovovať. Aj Vy, ak ste nespokojný, môžete si na trhu vybrať lepšieho prevádzkovateľa. Ďakujem za otázku.

  Otázka č.57 bola zodpovedaná 10.04.2012

 • Otázka

  Dobrý deňˆ, pán starosta. Chcel by som Vám položiť otázku ohľadne akcie ,,Zberný dvor - Kamienka,, a týka sa hlavne výberového konania pre výber zhotoviteľa hore menovanej stavby. Chcel by som sa spýtať ako stojíte s projektovou dokumentáciou, či máte už získaný grant z EÚ. Kedy asi predpokladáte, že pôjde toto výberové konanie na výber zhotoviteľa stavby. Chcem sa ďalej spýtať akým spôsobom bude zverejnené, dúfam že nie iba na nástenke na obecnom úrade. Vopred Vám ďakujem za odpoveď. Ing. Suchár.

  Odpoveď:
  V súčasnej dobe bol ukončený výber verejného obstarávateľa, ktorý potom zabezpečí spracovanie podkladov pre verejnú súťaž a odborne zastreší samotný priebeh súťaže – výber dodávateľa. Všetky kroky samozrejme prebiehajú v súlade s platnými právnymi prepismi. S pozdravom Blaha Benjamín

  Otázka č.56 bola zodpovedaná 25.11.2011

 • Otázka

  Vážený pán starosta. Na základe poverenia združenia obyčajný ľudia chcel by som Vás úvodom pozdraviť a mali by sme na Vás niekoľko otázok,ktoré nás veľmi trápia. Ako občania tejto obce a daňˆoví poplatníci tohoto štátu by sme Vám chceli položiť niekoľko otázok: 1.Hovorí sa , že bolo mimoriadne zasadnutie obecného zastupiteľstva ohľadom zvýšenia platu starostu obce Kamienka o 40% a navrhol ho pán poslanec Buček. Chceli by sme vedieť na základe čoho pán poslanec Buček toto navrhol, aké pohnútky pána poslanca Bučeka k tomuto viedli.Vyzývame Vás , aby ste zverejnili svoj plat na stránke obce- hlavne ju aktualizovali a ak je to pravda, chceme vedieť ako hlasovali poslanci v zastupiteľstve , aby obyčajný ľudia vedeli vyrobiť si obraz o jednotlivých poslancoch, o ich hlasovaní. Trend v obciach a mestách je taký, že starosta,primátor má plat podľa počtu obyvateľov a smerom dole a nie smerom navyšovania platov. Pán Buček je poslanec iba niekoľko mesiacov a už navrhuje také niečo!!!,veľmi sa čudujeme!!! Pán starosta boli by sme radi, aby ste na stránke obce odpovedali aj na otázky, ktoré Vám nie sú po vôli. Ďalej by sme Vás chceli upozorniť na fakt, že daňˆoví poplatníci nie sú iba na uliciach okolo potoku pri kosení trávy, ale aj ulice smerom von z dediny. Ďalej z Vašej strany by sme viacej žiadali kontrolovať pracovníkov VPP t. j. každodenne či nie sú pod vplyvom alkoholických nápojov, a ako určenú prácu vykonali. Ďalej by sme chceli apelovať u Vás na transparentnosť pri výberových konaniach pre verejné obstarávanie. Chceli by sme, aby výberové konania boli zverejnené na internetovej stránke a to takým spôsobom, aby si bežný občan mohol pozrieť výsledky týchto výberových konaní, kto sa kto sa zúčastnil, koľko bolo zúčastnených, kto zvíťazil vo výberovom konaní a za akú cenu. Boli by sme neradi, aby sa zakázky nerozdávali priamym zadaním, alebo tak že to dáme robiť našim občanom, lebo sú najlacnejší i keď vieme,že to nie je pravda- vždy tam vzniká priestor na korupciu,podplácanie- viď autobusová zastávka okolo Jednoty. V ďalšej otázke by sme sa chceli spýtať na taký fakt, že obec nerobí skoro nič v oblasti ochrany prírody a poriadku v obci. Ďakujeme Vám, že sa veľa robí v oblasti kultúry, veď to prezentujete sami seba na ďalšie volebné obdobie a obecný úrad ako taký. Chceli by sme Vám položiť otázku ohľadne udržiavania záhrad, kde burina prerastá sústavne do záhrad susedov, čo s tým mienite urobiť? Ďalšia otázka sa týka vypúšťania domových kalov do potoka smerom pri ceste von z obce. Niektorý občania nemajú kanalizáciu, vypušťajú kal priamo do potoka a zanašajú tento potok, ktorý sa potom vylieva-viď záplavy minulého roku. My ako občania čistíme tento potok niekoľko krát ročne, v potoku plávu ľudské výkaly,ženské vložky a tento kal zanáša tento potok.Nie sme ochotní čistiť tento potok, iba pre ľudskú nezodpovednosť!!! V tejto oblasti ste neurobili nič pán starosta!!! Ďalej by sme sa chceli spýtať, čo mienite robiť s tou trávnou spúšťou okolo pravej strany domu pána poslanca Slavomíra Kocika -mal sa tam robiť nejaký park a odvtedy ste neurobili nič? Ako to mienite riešiť tento problém? My vieme, že nám odpoviete, že obec nemá na to peniaze, ale my sa skôr pýtame kedy budete upozorňˆovať majiteľov pozemkov, aby si tieto pozemky dali pokosiť. Žiadame Vás, aby ste tento problém razantne riešili!!! Boli by sme radi, aby ste odpovedali na tieto boľavé otázky na internetovej stránke obce a informovali občanov,ľudí o práci jednotlivých poslancov obecného zastupiteľstva aby ľudia videli, čo robili poslanci za volebné obdobie a ktorí poslanci tam len chodili sedieť. S pozdravom. Obyčajný ľudia.

  Odpoveď:
  Ľudia, ktorí niečo pre obec už urobili a záleží im na prostredí v ktorom žijú sa neskrývajú. Tí, ktorí sa nezúčastnili ešte ani jednej brigády, nič pre obec neurobili a ich jedinou kultúrnou inštitúciou je krčma, závidia úspešným a spoločensky uznávaným ľuďom. Nenávisť im zatieňuje oči a tak strácajú súdnosť. Vysoko si vážim všetkých členov obecného zastupiteľstva, pretože reprezentujú voličov, ktorí im dali dôveru a aktívne reprezentujú obec. Vysoko si vážim občanov obce, ktorí neváhajú priložiť ruku k dielu a pomáhajú zvyšovať kredit obce v regióne. Naša obec sa stala známou aj za hranicami regiónu. Návštevníci obce vysoko hodnotia vzhľad obce a pohostinnosť miestnych obyvateľov. Je to výsledok práce a postoja všetkých občanov obce a ja ako starosta som hrdý na to, že môžem pracovať pre obec a hájiť záujmy jej obyvateľov.

  Otázka č.55 bola zodpovedaná 02.08.2011

 • Otázka

  Dobrý deňˆ, pán starosta. Chcel by som opýtať na odhŕňˆanie snehu ranných hodinách, okolo pol siedmej chodí spoj pre školákov do ZŠ Kamenica nad Cirochou, stále ráno je obecná cesta v nie práve dobrom stave z hľadiska odhŕňˆania snehu. V noci napadne sneh,a cesta ráno je stále neodhrnutá. Videl som ,že obecný úrad zakúpil pluh na sneh a chcel by som Vás poprosiť, aby sa sneh, keď napadne cez noc,začal odhŕňˆať skôr ako po ôsmej hodine- bol by som Vám veľmi povďačný. ďalej by som Vám chcel položiť otázku ohľadne verejného osvetlenia obce, ktoré je vlastníctvom obce,kedy sa bude môcť po zotmení isť normálne po ulici-jedná sa mi o prekládku svetiel zo starých stĺpov el. vedenia na nové stĺpy el. vedenia. Chcelo by to z Vašej strany promntnejší prístup k riešeniu tohoto problému. ďalej by som sa chcel spýtať, či VSE dá do pôvodného stavu okolie el. stĺpov - viď nakopená výkopová zemina. Žiadal by som lepší prístup k týmto problémom,veď mzdu beriete z daní daní daňˆových poplatníkov,a to sú aj občania tejto obce. S pozdravom Ing. Suchár.

  Odpoveď:
  Ďakujem za aktuálnu otázku. V snahe poskytnúť občanom kvalitnejšie služby obecné zastupiteľstvo schválilo zakúpenie snehovej radlice. Začali sme s odhrňovaním snehu a v budúcom zimnom období sa určite aj vďaka Vašej pripomienke cesty odhrnú do odchodu školského autobusu. Čo sa týka cesty pred Vašim domom až po zastávku tá je v správe VUC a je zvyčajne odhrnutá ráno do príchodu prvého spoja. Predpokladám, že Vaše deti chodia autom spolu s pani manželkou. V súčasnom období prebieha rozsiahla rekonštrukcia el. vedenia v celej obci o čo sme sa s poslancami snažili 4 roky. Takáto investícia si samozrejme vyžaduje aj určité obmedzenia. Jedným z nich je aj verejné osvetlenie. Totiž aj to sa rekonštruuje. Vytvárajú sa dva nezávislé obvody. Verejné svetlá budú postupne spúšťané. Prosím občanov o pochopenie a určitú dávku trpezlivosti. Ako jedna z mála obci budeme mať kompletne vymenené el. vedenie a trafostanice. Je samozrejmé, že okolie stĺpov bude uvádzané do pôvodného stavu po odstránení starých stĺpov, ale to ako stavbár Vy musíte vedieť. Ak by sa tak nestalo môžete ma pripomienkovať.

  Otázka č.54 bola zodpovedaná 03.03.2011

 • Otázka

  Pan starosta mám len jednu otázku - kde sú zápisnice od 07.2009 obecného zastupitelstva akcie ako Mikuláš MDŽ a čo dalej - ponukne Ti Už miečo lepšie . Matta Ján Prečo nie sú zverejnené zápisnice z obecných zastupiteľstiev??? Nepodstatné veci sa zverejňˆujú, ale to čo by zaujímalo väčšnu ľudí, tak tieto veci sú nezverejnené. Kedy sa bude niečo iné diať v obci ako akcie??? občan

  Odpoveď:
  Ďakujem za otázky. Som veľmi rád, že Vás viacerých zaujíma priebeh a výstupy zo zasadnutí obecného zastupiteľstva a mrzí ma, že na internete ešte chýbajú zápisnice. Sľubujem, že v priebehu mesiaca odstránime tento nedostatok a spolu so správcom stránky podopĺňame chýbajúce zápisnice. Kultúrno- športové a spoločenské akcie organizuje obec v spolupráci s aktívnymi organizáciami. Teší ma, že tieto akcie už presahujú miestny rámec. Napríklad na Mikuláša bolo rozdaných 100 balíčkov pre deti. V Kamienke máme 55 deti vo veku 1-10 rokov. Každé decko bolo v doprovode rodičov a mnohí aj starých rodičov. Predstavte si koľko ľudí sa zúčastnilo tejto akcie. Je to obrovská výzva pokračovať v takomto trende a naďalej skvalitňovať kultúrny a spoločenský život v obci. V živote človeka nie je dôležité to čo má, ale ako žije. Tak je to aj v živote obce.

  Otázka č.53 bola zodpovedaná 28.02.2010

 • Otázka

  Pán Starosta, nebolo by dobré , porovnať si údaje z predstav o obrate životaschopnosti a hlavne návštevnosti Vtáčieho údolia , napríklad s obratom vo Vysokých Tatrách? Tatry stoja dlhho , výsledky tam sú. Nech si Vtáci porovnajú , či nebudujú ďalší BMG Invest, alebo Horizont. Nechcem nikoho uraziť , nadšenie a viera v zbohatnutie , často zatemni obozretnosť natoľko že človek zchamtivie a naletí profesionálom tak , že stratí súdnosť a dôsledky sú tragické . Podobné projekty sa mali realizovať v Slovensko raji , pri Rožňave , na Západnom Slovensku , nikde z toho nič nebolo a nebude ani na Východe , len čo sa vyjasnia vzťahy , kto to má zaplatiť.

  Odpoveď:
  Cením si Váš pohľad na investíciu Vtáčie údolie a myslím si, že z mojej strany k tomu nie je potrebný komentár.

  Otázka č.49 bola zodpovedaná 04.08.2009

 • Otázka

  Otázka pre starostu: Pán starosta, rád by som vedel či prejavujete záujem o projekt Vtáčie údolie. Ak áno, potom by bolo dobre vedieť či vôbec obec Kamienka pripravuje niečo ohľadom už spomínaného projektu Vtáčie údolie. Zdá sa mi, že z Vašej strany nie je o tento projekt žiadny záujem, pretože ste sa nezúčastnili na poslednom stretnutí starostov okolitých obcí, a investorov z Dánska, ktorých sa tento projekt týka. Z Vašej strany je to nezodpovedné voči občanom Kamienky, pretože tento projekt dopomôže k tomu, aby sa cestovný ruch ako aj samotná obec rozvíjala. Pevne verím že táto otázka je seriózneho charakteru, a Vy nájdete charakter na túto otázku odpovedať. S pozdravom občan Kamienky.

  Odpoveď:
  Projekt Vtáčie údolie by sa mal realizovať v katastroch obci Ptičie, Chlmec a Porúbka. Preinvestovať by sa malo cez 100 až 125 mil. eur. Investorom je holandská spoločnosť (nie dánska). Minimálne množstvo návštevníkov, ktoré očakávaju, je 300 000/ročne a predpokladaju, že tento počet sa bude čoraz viac zvyšovať až na úroveň 1,0 mil. osôb ročne. Z týchto dôvodov sa očakáva obrat minimálne € 7 500 000,00 stúpajúci až na 25 000 000,00 € ročne. Očakáva sa klientela predovšetkým zo susedných krajín: Ukrajiny, Poľska, Maďarska, Českej republiky a okolia Bratislavy. Investor mal preukázať vláde finančné krytie tejto investície, no žiaľbohu zatiaľ to tak vraj neurobil. Analýzu si urobte doma či je tento projekt z ekonomického hľadiska udržateľný. Stretnutie, ktoré máte na mysli bol pracovný výlet predstaviteľov samospráv do Eftelingu a následne jedno stretnutie v Chlmci. Tieto stretnutia mali predovšetkým ukázať ako podobný park vyzerá v Holandsku. Ako som už spomínal bezprostredne sa nás tento projekt nedotýka, preto nie sme ani účastníkmi konania. Výstavba takéhoto parku v okolí samozrejme podporí záujem investorov aj o lokalitu Kamienka. Je predovšetkým na občanoch obce ako sa chytia príležitosti a využijú existenciu zábavného parku vo svoj prospech. Ak sa takáto investícia uskutoční verte mi, že ožije aj obec Kamienka, čo sa týka počtu návštevníkov a ubudne aj trocha súkromia občanom a nezáleží vôbec na tom či by som cestoval aj ja do Eftelingu a cestu platil obecnými peniazmi. Ak máte záujem vedieť viac o projekte, poprípade už chcete pripravovať nejaké ubytovacie kapacity, alebo niečo podobné zamerané na cestovný ruch rád sa s Vami stretnem a osobne prekonzultujeme Váš zámer.

  Otázka č.48 bola zodpovedaná 06.04.2009

 • Otázka

  Otázka pre starostu: Prosíme o sdělení zda ještě žije paní Mária Konevalová bydliště Kamienka č.212. Dotaz se týká vyplacení výživného po manželovi. Montáže s.r.o. Trenčín, organizační složka Přerov. Děkujeme za zprávu a přejeme příjemný den. účtárna Všetýčková

  Odpoveď:
  Neevidujeme túto pani na trvalom ani na prechodnom pobyte. Na Slovensku existuje ešte jedna Kamienka v okrese Stará Ľubovňa. Internetová stránka tejto obce je www.obeckamienka.sk.

  Otázka č.47 bola zodpovedaná 05.02.2009

strana 1 z 6
ďalšia »