Malé podnikanie
Podvihorlatské noviny

Vitajte u nás

Napĺňa ma pocit radosti, keď Vás môžem privítať, milí návštevníci, na našej webovej stránke. Snažíme sa Vám poskytnúť ucelený obraz o histórii, ale aj o súčasnom živote v našej obci. Viem, že mnohí dychtivo hľadáte vo fotogalérii svojich príbuzných alebo známych, iným možno učaruje kus krásnej prírody a niektorých zaujímajú aktuálne informácie. Vyhovieť sa snažíme všetkým a stránku priebežne aktualizujeme, aby bola zaujímavá po celý rok.

Boli by sme radi, ak táto stránka osloví vizuálnych návštevníkov, vyvolá v nich túžbu aj skutočne navštíviť našu dedinu a spoznať tu milých a úprimných ľudí.

Ing. Benjamín Bláha - starosta

Ing. Benjamín Bláha 
starosta obce

Novinky

 • Starosta obce pozýva 19.10.2018 o 18:00  na zasadanie obecného zastupiteľstva 
  15.10.2018
 • Plán činnosti vo Vojenskom obvode Valaškovce na mesiac október 2018
  28.09.2018
 • ZOZNAM ZAREGISTROVANÝCH KANDIDÁTOV pre voľby starostu obce   ZOZNAM ZAREGISTROVANÝCH KANDIDÁTOV pre voľby do Obecného zastupiteľstva v Kamienke
  27.09.2018
 • Odvolanie času zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru
  27.09.2018
 • Záverečné stanovisko strategického dokumentu " Program odpadového hospodárstva Prešovského kraja na roky 2016-2020"
  19.09.2018
 • Zapisovateľ miestnej volebnej komisie   Osoba zabezpečujúca organizačnú a technickú prípravu volieb 
  30.08.2018
 • Zapisovateľ miestnej volebnej komisie : Bc. Simona Naščáková, Obecný úrad Kamienka, Kamienka 143, 067 83  Kamenica nad Cirochou.  kontakt 057/7793114
  28.08.2018
 • Emailová adresa na doručenie oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do miestnej volebnej komisie: ocukamienka@stonline.sk                                                                         
  28.08.2018
 •  Voľby
  do orgánov samosprávy obcí

         informácie pre voliča

  I

   

  Dátum a čas konania volieb

  Voľby do orgánov samosprávy obcí sa konajú

  v sobotu 10. novembra 2018 od 7:00 do 22:00 h.

  II

  Právo voliť

  Právo voliť do orgánov samosprávy obcí má obyvateľ obce, ktorý má trvalý pobyt v obci a najneskôr v deň konania volieb dovŕši 18 rokov veku.

  Prekážkou práva voliť je zákonom ustanovené obmedzenie osobnej slobody z dôvodov ochrany verejného zdravia.

  III

  Právo byť volený

  Za poslanca obecného (mestského) zastupiteľstva, v hlavnom meste Slovenskej republiky Bratislave a v meste Košice aj miestneho zastupiteľstva, môže byť zvolený obyvateľ obce, ktorý má trvalý pobyt v obci, v ktorej kandiduje a najneskôr v deň volieb dovŕši 18 rokov veku.

  Za starostu obce, primátora mesta, starostu mestskej časti môže byť zvolený obyvateľ obce, ktorý má trvalý pobyt v obci a najneskôr v deň konania volieb dovŕši 25 rokov veku.

  Prekážkou práva byť volený je

  Ÿ výkon trestu odňatia slobody,

  Ÿ právoplatné odsúdenie za úmyselný trestný čin, ak odsúdenie nebolo zahladené,

  Ÿ pozbavenie spôsobilosti na právne úkony.

  IV

  Spôsob hlasovania

  Volič môže voliť len v obci svojho trvalého pobytu vo volebnom okrsku, v ktorého zozname voličov
  je zapísaný.

  Volič je povinný po príchode do volebnej miestnosti preukázať okrskovej volebnej komisii svoju totožnosť predložením občianskeho preukazu alebo dokladu o pobyte pre cudzinca.

  Potom okrsková volebná komisia zakrúžkuje poradové číslo voliča v zozname voličov a vydá voličovi dva hlasovacie lístky – hlasovací lístok pre voľby do obecného (mestského) zastupiteľstva a hlasovací lístok pre voľby starostu obce (primátora mesta) a prázdnu obálku opatrenú odtlačkom úradnej pečiatky obce (mesta).

  Prevzatie hlasovacích lístkov a obálky potvrdí volič v zozname voličov vlastnoručným podpisom.

  Každý volič sa musí pred hlasovaním odobrať do osobitného priestoru určeného na úpravu hlasovacích lístkov. Voličovi, ktorý nevstúpi do osobitného priestoru určeného na úpravu hlasovacích lístkov, okrsková volebná komisia hlasovanie neumožní.

   

   

  Na hlasovacom lístku pre voľby poslancov obecného (mestského alebo miestneho) zastupiteľstva môže volič zakrúžkovať najviac toľko poradových čísiel kandidátov, koľko poslancov má byť v príslušnom volebnom obvode zvolených. (Počet poslancov, ktorý sa volí vo volebnom obvode je uvedený na hlasovacom lístku.)

  Na hlasovacom lístku pre voľby starostu obce (primátora mesta alebo starostu mestskej časti) môže volič zakrúžkovať poradové číslo len jedného kandidáta.

  V osobitnom priestore určenom na úpravu hlasovacích lístkov vloží volič do obálky jeden hlasovací lístok pre voľby do obecného (mestského) zastupiteľstva a jeden hlasovací lístok pre voľby starostu obce (primátora mesta).

  Na požiadanie voliča mu okrsková volebná komisia vydá za nesprávne upravené hlasovacie lístky iné. Nesprávne upravené hlasovacie lístky vloží volič do schránky na odloženie nepoužitých alebo nesprávne upravených hlasovacích lístkov.

  Volič, ktorý nemôže sám upraviť hlasovací lístok pre zdravotné postihnutie alebo preto, že nemôže čítať alebo písať a oznámi pred hlasovaním túto skutočnosť okrskovej volebnej komisii, má právo vziať so sebou do priestoru určeného na úpravu hlasovacích lístkov inú spôsobilú osobu, aby podľa jeho pokynov a zákona upravila hlasovací lístok a vložila do obálky. Obidve osoby pred vstupom do osobitného priestoru na úpravu hlasovacích lístkov člen okrskovej volebnej komisie poučí o spôsobe hlasovania a o skutkovej podstate trestného činu marenia prípravy a priebehu volieb. Členovia okrskovej volebnej komisie nesmú voličom upravovať hlasovacie lístky.

  Volič, ktorý nemôže pre zdravotné postihnutie sám vložiť obálku do volebnej schránky, môže požiadať, aby obálku do volebnej schránky v jeho prítomnosti vložila iná osoba, nie však člen okrskovej volebnej komisie.

  Volič, ktorý sa nemôže dostaviť do volebnej miestnosti zo závažných, najmä zdravotných dôvodov, má právo požiadať obec a v deň konania volieb okrskovú volebnú komisiu o vykonanie hlasovania do prenosnej volebnej schránky, a to len v územnom obvode volebného okrsku, pre ktorý bola okrsková volebná komisia zriadená.

  Volič je povinný odložiť nepoužité alebo nesprávne upravené hlasovacie lístky do zapečatenej schránky na odloženie nepoužitých alebo nesprávne upravených hlasovacích lístkov, inak sa dopustí priestupku, za ktorý mu bude uložená pokuta 33 eur.

   


  28.08.2018
 • Plán činnosti vo Vojenskom obvode Valaškovce na mesiac September 2018
  24.08.2018