Malé podnikanie
Podvihorlatské noviny

Profil verejného obstarávateľa

Obec Kamienka je verejným obstarávateľom podľa § 6 ids. 1 písm. b) zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

 

Identifikačné údaje:

Názov organizácie:   Obec Kamienka

Sídlo:                           Obecný úrad Kamienka, Kamienka 143, 067 83 Kamenica nad Cirochou

IČO:                             00323110

DIČ:                             2021232664

Štatutárny zástupca: Ing. Benjamín Blaha, starosta obce

Webové sídlo:            www.kamienka.sk

 

 

Podlimitné zákazky

 

Nadlimitné zákazky

 

Prieskum trhu

Výzva na predloženie cenovej ponuky "Kamerový systém" zverejnené 20.03.2020

Prílohy: /sú povinnou súčasťou ponuky/

-príloha č.1-Zmluva o dielo

-príloha č.2-VV

-príloha č.3- Návrh uchádzača na plnenie kritérií na hodnotenie ponúk

-príloha č.4-vyhlásenie uchádzača

 

Výzva na predloženie cenovej ponuky  - oddychová zóna 

 

Výzva na predloženie ponuky "Záchytná plocha pri kostolev obci Kamienka"

 - Projektová dokumentácia

   - situácia 

   - vzorový priečny rez

 - Príloha č. 1 - zmluva o dielo

 - Príloha č. 2 - zadanie

 - Príloha  č. 3 - kritéria

 - Príloha č. 4 - Vyhlásenie uchádzača

 

 

 

 

 

 

Výzva na predloženie cenovej ponuky pre realizáciu zákazky : „ ZVÝŠENIE BEZPEČNOSTI A PREVENCIE PROTI VANDALIZMU V OBCI KAMIENKA“