Malé podnikanie
Podvihorlatské noviny

Profil verejného obstarávateľa

Obec Kamienka je verejným obstarávateľom podľa § 6 ids. 1 písm. b) zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

 

Identifikačné údaje:

Názov organizácie:   Obec Kamienka

Sídlo:                           Obecný úrad Kamienka, Kamienka 143, 067 83 Kamenica nad Cirochou

IČO:                             00323110

DIČ:                             2021232664

Štatutárny zástupca: Ing. Benjamín Blaha, starosta obce

Webové sídlo:            www.kamienka.sk

 

 

Podlimitné zákazky

 

Nadlimitné zákazky

 

Prieskum trhu

 

Výzva na predloženie cenovej ponuky 

Výzva na predloženie cenovej ponuky pre realizáciu zákazky : „ ZVÝŠENIE BEZPEČNOSTI A PREVENCIE PROTI VANDALIZMU V OBCI KAMIENKA“