Register všeobecne platných nariadení Obecného úradu

VZN č. 3/2021 o miestnej dani za psa zverejnené 30.12.2020

VZN č. 2/2021 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady zverejnené 30.12.2020

VZN č. 1/2021 o miestnej dani z nehnuteľností zverejnené 30.12.2020

Štatút obce Kamienka zverejnené 14.12.2020

Návrh Plánu kontrolnej činnosti na 1. polrok 2021 zverejnené 26.11.2020

Návrh rozpočtu obce Kamienka na rok 2021 s výhľadom na roky 2022 a 2023

Návrh VZN o umiestňovaní volebných plagátov na území obce Kamienka zverejnené 08.06.2020

Návrh VZN č. 1/2018 o prevádzkovom poriadku pohrebiska obce Kamienka zverejnené 08.06.2020

Záverečný účet obce Kamienka za rok 2019 zverejnené 19.05.2020

Návrh Rozpočtu obce na rok 2020 s výhľadom na roky 2021 a 2022 zverejnené 05.12.2019

Návrh Plánu kontrolnej činnosti HK obce  na 1.polrok 2020 zverejnené 22.11.2019

Návrh Záverečný účet Obce Kamienka za rok 2018

Dodatok č.4 k VZN č. 1/2012 o miestnych daniach a miestnom poplatku

Návrh Rozpočtu obce  na rok 2019 s výhľadom na roky 2020 a 2021

Návrh plánu kontrolnej činnosti na 1. polrok 2019

Záverečný účet Obce Kamienka a rozpočtové hospodárenie obce za rok 2017

Návrh Plánu kontrolnej činnosti na 2. polrok 2018

Návrh Záverečného účtu Obce Kamienka a rozpočtové hospodárenie obce za rok 2017

Rozpočet obce Kamienka na rok 2018 s výhľadom na roky 2019 a 2020

Dodatok č.1 k Všeobecne záväznému nariadeniu obce o opatrovateľskej službe

Návrh plánu kontrolnej činnosti na 1.polrok 2018

Záverečný účet obce za rok 2016

Návrh Rozpočtu obce na rok 2017 s výhľadom naroky 2018 a 2019

Návrh Záverečného účtu obce Kamienka a rozpočtové hospodárenie obce za rok 2015

Rozpočet obce na rok 2016 s výhľadom na roky 2017 a 2018

VZN č. 2/2015 o podmienkach a kritériách prideľovania s správy nájomných bytov 

VZN č. 1/2015 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi

Dodatok č.3 k VZN č. 1/2012 o miestnych daniach a miestnom poplatku 

Interná smernica o vnútornom systéme vybavovania podnetov súvisiacich s oznamovaním protispoločenskej činnosti

Záverečný účet obce Kamienka a rozpočtové hospodárenie za rok 2014

Dodatok č. 2 k k VZN č.1/2012 o miestnych daniach a miestnom poplatku

Rozpočet Obce Kamienka na rok 2015

Návrh Dodatku č.2 k VZN č.1/2012 o miestnych daniach a miestnom poplatku

Všeobecne záväzné nariadenie č.1/2014 o záväznej časti spoločného Územného plánu obcí Kamenica nad Cirochou a Kamienka v rozsahu riešenia na k.ú. obce Kamienka

Záverečny účet obce Kamienka za rok 2013

Rozpočet obce Kamienka na rok 2014

Smernica č.1/2013 o postupe obce ako verejného obstarávateľa

Dodatok č.1 k VZN č. 1/2012 o miestych daniach a miestnom poplatku

Všeobecne záväzné nariadenie č.4/2013 o podiemnkach a kritériách prideľovania a správy nájomných bytov

Všeobecne záväzné nariadenie č.3/2013 o dotáciách poskytovaných z rozpočtu obce

Všeobecné záväzné nariadenie č.1/2013 o nakladaní s komunálnymi odpadmi 

Rozpočet obce Kamienka na rok 2013

 Všeobecne záväzné nariadenie č. 1/2012 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

Všeobecné záväzné nariadenie č. 1/2011 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady.

PDF formát 

Všeobecné záväzné nariadenie č. 1/2010 o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach - Trhový poriadok obce Kamienka

 

PDF formát

Všeobecné záväzné nariadenie č. 2/2009 o výške mesačných príspevkov za pobyt dieťaťa v materskej škole v školskom roku 2008/2009 pre Materskú školu a ŠJ pri MŠ Kamienka

PDF formátstiahnuť (64 kB)

Všeobecné záväzné nariadenie č. 1/2009 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
PDF formátstiahnuť (133 kB)

Všeobecné záväzné nariadenie č. 3/2008 o dodržiavaní verejného poriadku čistoty a ochrany prírody a kraja
PDF formátstiahnuť (100 kB)

Všeobecné záväzné nariadenie č. 2/2008 o chove a držaní psov na území obce Kamienka
PDF formátstiahnuť (85 kB)

Všeobecné záväzné nariadenie č. 2/2005 o podpore všeobecne prospešných služieb a verejnoprospešných účelov
PDF formátstiahnuť (57 kB)

Všeobecne záväzné nariadenie č. 1/2005 o miestnych daniach a o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Kamienka
PDF formátstiahnuť (171 kB)

Všeobecne záväzné nariadenie o miestnych poplatkoch na území obce Kamienka
PDF formátstiahnuť (109 kB)

Všeobecne záväzné nariadenie o uplatňovaní dane z nehnuteľnosti na území obce Kamienka
PDF formátstiahnuť (94 kB)