SlovenskýEnglish
Zmenšiť textZväčšiť text

Kultúra

Nakoľko rímskokatolícky Kostol svätého Jána Nepomuckého je kultúrnou dominantou našej obce, verím, že pre veriacich, ale aj každého smrteľníka, ktorému záleží na tom, aby vedel o svojej rodnej obci čo najviac, bude zaujímavé trocha sa vrátiť do histórie.

V roku 1691 vykonal Michal Sorger, opát Opátstva svätého Juraja de Szerencs, vizitáciu (cirkevnú návštevu) Zemplínskej stolice a počas nej navštívil aj farnosť Dlhé nad Cirochou. V tom čase Kamienka bola filiálkou farnosti v Dlhom n. Cir. V zázname tejto vizitácie je krátka poznámka, že Kamienka nemá kostol.

O vyše 100 rokov neskôr z podnetu spolumajiteľa Kamienky Štefana Csakyho a obetavosti miestnych veriacich bol aj v Kamienke postavený nový kostol. Udialo sa tak v rokoch 1798-1799.Nad jeho portálom je latinský nápis:

Nápis na kostole    

AD Majorem DEI
Gloriam & Honorem Sancti
JOANNIS NEPOMUCENI,
COMES STEPHANUS CSAKY
Dekeresztszeg & Homonna
Erexit Fideliumadjumento
1798 Benedicicluaviu 1799

Čo v slovenčine znamená:

Na väčnú božiu slávu a česť
Svätého Jána Nepomuckého
gróf Štefan Csáky z
Humenného.
Postavil za pomoci veriacich v roku 1798,
požehnal v roku 1799

Kamiensky rímskokatolícky Kostol svätého Jána Nepomuckého je postavený v klasicistickom štýle. Je to jednoloďová stavba so segmentovým uzáverom, pristavanou sakristiou a predstavanou vežou. Priestor je krytý pruskými klenbami a medziklenbovými pásmi. Na západnej strane interiéru je vstavaný chór. Hladké fasády sú zakončené oknami s klenákmi. Veža je včlenená kordónovou rímsou a na hornej časti nárožnými pilastrami. Z pôvodného zariadenia kostola sa zachovali len olejomaľby - Zvestovanie (metercia ) z roku 1784 a značne premaľovaný obraz svätého Jána Nepomuckého pred kráľom z druhej polovice 19. storočia. V roku 1892 bol kostol opravovaný z nákladov veriacich a v roku 1913 znútra vymaľovaný.

Do roku 1802 bola Kamienka filiálkou farnosti v Dlhom nad Cirochou. V roku 1802 bola zriadená duchovná správa v Ptičom a v tom roku sa Kamienka stala filiálkou novovzniknutej farnosti Ptičie. Tento stav trval vyše 200 rokov - až do roku 2003, kedy z rozhodnutia košického ordinára Mons. Alojza Tkáča, arcibiskupa a metropolitu bola Kamienka odčlenená od farnosti Ptičie a priradená k farnosti Kamenica nad Cirochou. O náboženský život veriacich sa v Kamienke za uplynulých 200 rokov starali následovní farári:

Donat Kerner, OFMCap.
1802
Prokop Molnár, OFM
1802 - 1810
Štefan Pasternak
1810 - 1811
Jozef Kolartsik
1811 - 1812
Anton Jelinek
1812 - 1813
Jozef Dubový
1813 - 1819
Jozef Horray
1819 -1830
Augustín Semsey
1830 - 1831
Andrej Dugasz
1831 - 1839
Štefan Strunczer
1839 - 1847
Michal Jentsik
1847 - 1853
Jozef Orlich
1853
Juraj Rády
1853 - 1893
Jozef Sztranyavszky
1893 - 1924
Juraj Incziger
1924 - 1931
Michal Rovňák
1931 - 1955
Zoltán Kravjanský
1955 - 1960
Ján Benko
1960 - 1988
Peter Sedlák
1988 - 1990
Viktor Grega
1990 - 2003
Štefan Gábor
2003 - 1. 6. 2005
Jaroslav Naščák
2005 - 2011
Peter Sepeši
od 15.6.2011

Život svätého Jána Nepomúckeho

Omša

Od 1. júna 2005 sa o duchovné napredovanie veriacich v Kamienke staral farár z farnosti Kamenica nad Cirochou, duchovný pán Jaroslav Naščák. Bohužiaľ v júni 2011  nás predčasne opustil. V našej pamäti však vždy zostane ako symbol zmien v našom kostole. Z jeho iniciatívy sa začala aj ukončila rekonštrukcia kostola v Kamienke. Od 15. júna 2011 bol menovaným farárom pre farnosť v Kamenici nad Cirochou Mgr. Peter Sépeši, ktorý  slúži omše aj v našom kostole. Vďaka jeho iniciatíve bola zaktualizovaná webovská stránka kamenickej farnosti, kde záujemcovia nájdu nielen  informácie o duchovnom živote farnosti, ale aj v časti Oznamy 2012 prehľad bohoslužieb konaných  v príslušných týždňoch v Kostoloch svätého Štefana Prvomučeníka v Kamenici nad Cirochou a svätého Jána Nepomuckého v Kamienke.

Náš kostol je registrovaný ako nehnuteľná národná kultúrna pamiatka pod evidenčným číslom 10425 Ústredného zoznamu pamiatkového fondu Pamiatkového úradu Slovenskej republiky.

O náboženskom uvedomení a vonkajšej forme precítenia našich predkov svedčí (vzhľadom na veľkosť obce) aj vysoký počet prícestných krížov (4), z ktorých sú 2 umiestnené pri ceste z Kamenice nad Cirochou a 2 sú v obci. Okrem toho sú ďalšie 2 kríže postavené v areáli obecného cintorína a 1 v areáli rímskokatolíckeho kostola. Jednotlivé kríže s detailnými nápismi sú uvedené na príslušných fotografiách. Po kliknutí na príslušný link si budete môcť prezrieť detailné fotky krížov.

 

1. Najstarším krížom, na ktorom sa podarilo zistiť rok postavenia je kríž na miestnom cintoríne z roku 1850.

2. Druhým najstarším krížom je kríž, ktorý dal postaviť Vrábeľ Andrej (Andreas) , je umiestnený pred naším kostolom a je z roku 1855.

3. Za Hamornickym mostom je rezbársky veľmi pekne spracovaný kríž z roku 1893.

4. Na ďalšom prícestnom drevenom kríži postavenom pod Chrastkami zatiaľ nie je možné zistiť dátum, ale dá sa predpokladať, že nie je taký starý ako kríž za Hamornickym mostom.

5. Z krížov postavených v 20. storočí je najstarším krížom druhý kamenný kríž na miestnom cintoríne z roku 1914, ktorý bol opravený v roku 2001.

6. Kríž umiestnený v záhrade rodinného domu Juraja Milčíka je z roku 1924 a dal ho postaviť Michal-Ján Janovčík.

7. V roku 1933 dal postaviť kríž na svojom pozemku Ján Salamon. V roku 2003 bol tento kríž preložený do záhrady oproti novostavbe rodinného domu rodiny Blišakových.

8. Najnovším krížom v obci je kríž, ktorý dala postaviť rodina ing. Jána Kormucika z Kamienky. Stojí na rovnakom mieste, kde stál pôvodný kríž, ktorý bol zlikvidovaný v 70 -tych rokoch minulého storočia. Vysvätený bol 19. novembra 2006 miestnym duchovným Jaroslavom Naščákom.

1 2 >