SlovenskýEnglish
Zmenšiť textZväčšiť text

Oznámenie o ukončení podnikania

 15.08.2022

Priebeh činnosti/procesu:

  1. žiadateľ zašle vyplnené elektronické podanie podpísané svojim kvalifikovaným elektronickým podpisom cez ÚPVS,
  2. podanie je doručené do elektronickej schránky okresného (živnostenského) úradu v postavení jednotného kontaktného miesta, následne ÚPVS overí kvalifikovaný elektronický podpis žiadateľa,
  3. žiadateľ dostane do svojej elektronickej schránky potvrdenie z ÚPVS o doručení podania okresnému (živnostenskému) úradu,
  4. v prípade, ak je potrebné doplniť/opraviť podanie, okresný (živnostenský) úrad vyzve žiadateľa prostredníctvom výzvy zaslanej do elektronickej schránky žiadateľa na odstránenie nedostatkov podania, vo výzve okresný (živnostenský) úrad určí primeranú lehotu na odstránenie nedostatkov podania, najmenej však 15 dní, 
  5. ak je podanie úplné a správne, okresný (živnostenský) úrad v postavení jednotného kontaktného miesta zašle potvrdenie o ukončení podnikania (na jednu živnosť, na viacero živností alebo v rozsahu všetkých predmetov podnikania) elektronicky do elektronickej schránky žiadateľa,
  6. ak je podnikanie podnikateľa ukončené v celom rozsahu nadobudnutého živnostenského oprávnenia, okresný (živnostenský) úrad v postavení jednotného kontaktného miesta bezodkladne zašle túto informáciu daňovému úradu, príslušnej zdravotnej poisťovni a Sociálnej poisťovni. Na požiadanie právnickej osoby - oznámi ukončenie podnikania daňovému úradu.

Priebeh činnosti/procesu nájdete podrobne vysvetlený na stránkach Ministerstva vnútra, konkrétne na tejto adrese:

Oznámenie o ukončení podnikania


    Zoznam aktualít: