SlovenskýEnglish
Zmenšiť textZväčšiť text

Osobitná matrika

 15.08.2022

Ak matričná udalosť (narodenie dieťaťa, sobáš, úmrtie) nastala v cudzine, zapisuje sa do osobitnej matriky. Osobitná matrika je zriadená pri Ministerstve vnútra SR v Bratislave.

Osobitná matrika neprijíma osobne podané žiadosti o zápis.

Zápis sprostredkuje zastupiteľský úrad SR v zahraničí alebo matričný úrad podľa miesta trvalého pobytu alebo posledného trvalého miesta pobytu občana na území SR, alebo ktorýkoľvek matričný úrad, ak žiadateľ nikdy nemal trvalý pobyt na území SR.

Za maloleté dieťa žiada o zápis rodič, za zosnulého niekto z najbližších pozostalých.

Zápisy do osobitnej matriky nie sú spoplatňované.

Predkladané doklady:

  • originál cudzozemského matričného dokladu /rodného listu, sobášneho listu, úmrtného listu/ úradne preložený do slovenského jazyka, preklad sa nevyžaduje len z jazyka českého,
  • matričné doklady vydané v štáte, s ktorým Slovenská republika nemá uzavretú zmluvu o právnej pomoci, musia byť pred úradným prekladom vyššie overené v danom štáte, t. j. legalizované alebo opatrené overovacou doložkou podľa Haagskej dohody /Apostille/,
  • platný občiansky preukaz alebo osvedčenie o štátnom občianstve SR,
  • ďalšie doklady podľa usmernenia matričného úradu, napr. rozsudok o rozvode, sobášny list rodičov pri zápise narodenia dieťaťa, žiadosť o zapísanie ženského priezviska bez prechyľovacej koncovky a pod.

    Zoznam aktualít: