SlovenskýEnglish
Zmenšiť textZväčšiť text

Ohlásenie činnosti PO

 15.08.2022

Priebeh činnosti/procesu:

  1. žiadateľ zašle vyplnené elektronické podanie podpísané svojim kvalifikovaným elektronickým podpisom cez ÚPVS spolu s podpísanými požadovanými prílohami,
  2. žiadateľ uhradí správny (prípadne aj súdny) poplatok prostredníctvom platobného portálu ÚPVS, alebo prostredníctvom svojho internet bankingu na základe správy o platobných podmienkach, ktorá je zaslaná do jeho elektronickej schránky,
  3. podanie je doručené do elektronickej schránky okresného (živnostenského) úradu v postavení jednotného kontaktného miesta, následne ÚPVS overí kvalifikovaný elektronický podpis žiadateľa,
  4. žiadateľ dostane do svojej elektronickej schránky potvrdenie z ÚPVS o doručení podania okresnému (živnostenskému) úradu,
  5. v prípade, ak je potrebné doplniť/opraviť podanie, okresný (živnostenský) úrad vyzve žiadateľa prostredníctvom výzvy zaslanej do elektronickej schránky žiadateľa na odstránenie nedostatkov podania (lehota na odstránenie nedostatkov sa riadi zákonom o správnom konaní, teda lehota je 15 dní),
  6. pre občanov SR vyžiada okresný (živnostenský) úrad v postavení jednotného kontaktného miesta výpis z registra trestov,
  7. ak je podanie úplné, okresný (živnostenský) úrad v postavení jednotného kontaktného miesta zašle osvedčenie o živnostenskom oprávnení elektronicky do elektronickej schránky žiadateľa,
  8. okresný (živnostensky) úrad v postavení jednotného kontaktného miesta na požiadanie právnickej osoby vykoná za právnickú osobu registračnú povinnosť u správcu dane (zašle prihlášku na registráciu daňovníka k dani z príjmu právnickej osoby); na požiadanie založenej právnickej osoby a zahraničnej právnickej osoby zašle príslušnému obchodnému registru údaje a doklady vrátane súdnych poplatkov vyžadovaných podľa osobitného zákona na účely zápisu údajov do obchodného registra a u vzniknutej právnickej osoby zašle príslušnému obchodnému registru návrh na zápis zmeny zapísaných údajov o predmete podnikania alebo činnosti, ktorá sa preukazuje živnostenským oprávnením vrátane súdnych poplatkov vyžadovaných podľa osobitného zákona.

Vzory tlačív k ohláseniu voľnej, remeselnej a viazanej živnosti - právnická osoba nájdete na týchto adresách Ministerstva vnútra SR:


    Zoznam aktualít: