SlovenskýEnglish
Zmenšiť textZväčšiť text

Drobné stavby

 15.08.2022

K ohlásenia drobnej stavby zo strany stavebníka je potrebné doložiť:

 • vyplnené tlačivo „ohlásenie drobnej stavby“,
 • doklad, ktorým sa preukazuje vlastnícke alebo iné právo k pozemku,
 • kópiu z katastrálnej mapy,
 • jednoduchý situačný výkres v dvoch vyhotoveniach, ktorý obsahuje vyznačenie umiestnenia stavby na pozemku, vrátane odstupov od
  hraníc so susednými pozemkami a od susedných stavieb a dvojmo stavebné riešenie stavby vypracované osobou s príslušným odborným vzdelaní (doklad o vzdelaní je potrebné doložiť),
 • vyjadrenie vlastníkov susedných nehnuteľností, ak sa na uskutočnenie stavby majú použiť susedné nehnuteľnosti, a to aj vrátane
  nehnuteľnosti vo vlastníctve obce.

Upozornenie: Občan v ohlásení drobnej stavby – v tlačive uvedie všetkých spoluvlastníkov, ak je pozemok v spoluvlastníctve, resp. ak požaduje, aby stavba bola v spoluvlastníctve.

K žiadosti občan doloží v prípade, že pozemok nie je v jeho výlučnom vlastníctve, teda vo vlastníctve toho kto podáva ohlásenie, doklad o „inom práve k pozemku“.

Pod pojmom iné právo k pozemku sa podľa § 139 ods. 1 stavebného zákona – podľa povahy prípadu rozumie:

 • nájomná zmluva,
 • dohoda o budúcej kúpnej zmluve, z ktorých vyplýva právo uskutočniť stavbu,
 • právo vyplývajúce z vecného bremena spojeného s pozemkom alebo stavbou,
 • právo vyplývajúce z iných predpisov.

S výstavbou možno začať až po doručení písomného oznámenia obecného úradu, že k uskutočneniu drobnej stavby nemá námietky.

Lehota pre vybavenie: do 30 dní.

Legislatíva

Zákon č. 50/1976 Zb. v znení neskorších zmien a doplnkov (stavebný zákon)


Zoznam aktualít: